Toimintasuunnitelma

MAL-liiton toimintasuunnitelmasta ilmenee, mitä liitto kyseisenä toimintavuonna on sitoutunut tekemään tarkoituksensa toteuttamiseksi sääntöjensä ja toimintamuotojensa edellyttämällä tavalla.

Kunkin vuoden toimintasuunnitelma antaa kattavan kuvan suunnitellusta MAL-liiton toiminnasta kyseisenä vuonna. Uusin toimintasuunnitelma  ja edellisten vuosien toimintasuunnitelmat on arkistoitu liitteinä sivun alaosassa Wikissä.


Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset ry (MAL)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

1. YLEISTÄ

MAL jatkaa strategian mukaista rooliaan TEKin kasvavan matemaattis-luonnontieteellisen (MaLu) jäsenkentän yhteen kokoajana ja TEKin sisäisenä edunvalvojana. MALin tarjoamaan ammatilliseen palveluun, ulkoiseen vaikuttamiseen ja opiskelijatoimintaan etsitään entistä tehokkaampia keinoja läheisessä yhteistyössä TEKin kanssa. Toinen keskeinen kehittämiskohde verkostotoiminta. Sivuston www.matikkatarinat.fi avulla pidetään yhteyttä matemaattisten tehtävien hoitamiseen keskittyneiden toimijoiden kanssa ja haetaan vaikuttamismahdollisuuksia MaLu - kentässä.

2. JÄSENPALVELU JA TIEDOTUS

JÄSENPALVELU

Jäsenpalvelu on yhdistyksen koulutus-, tutustumis- ja tieteellisten tutkimusten esittelyä ja vastaavaa toimintaa, yhdistyksen strategian mukaista jäsenten palvelua. Tavoitteena on houkutella jäsenkuntaa omaehtoiseen, ammatilliseen ja ammattia tukevaan kehittämiseen. Tapahtumia suunnittelee ja organisoi pääasiassa jäsenpalveluvaliokunta jäsenkyselystä sekä retkistä ja tapahtumista saadun palautteen perusteella. Yhdistyksen ja myös sen ammatillisen palvelun tavoitteena on jäsenistön yhteenkuuluvaisuuden lisääminen. TEKin järjestämiä koulutustilaisuuksia mainostetaan MALin jäsenille mm. verkkosivujen tapahtumakalenterilla. Keskeinen osa jäsenpalvelua on tutustumiskäyntien järjestäminen luonnontieteiden ja tekniikan kannalta mielenkiintoisiin kohteisiin. Luonnontieteiden ja tekniikan kannalta mielenkiintoisia alustus- ja keskustelutilaisuuksia eli tiedeiltoja järjestetään 2-4 vuoden aikana.

Tutustumiskäynnit ovat avoimia kaikille MALin ja TEKin jäsenille. Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä kuullaan esitelmä ajankohtaisesta aiheesta. Syksyllä järjestetään perinteen mukaan syyspäivät.

Kesäretki tehdään entiseen tapaan kesän alussa kohteeseen, missä on mahdollista saada tietoa yleisesti kiinnostavasta aiheesta.

Koulutuksen ja ekskursioiden osalta tutkitaan yhteistyömahdollisuuksia TEKin alueseurojen ja kerhojen kanssa.

TIEDOTUS

MALin tiedotuksen tehtävänä on huolehtia jäsentiedottamisesta sähköpostin, MAL-lehden ja verkkosivujen kautta. Tiedottaja huolehtii MAL-lehden ja sisällön kokoamisesta ja jäsenpalveluvaliokunnan järjestämien jäsentilaisuuksien sähköpostiviestinnästä.

Vuonna 2018 MAL-lehti julkaistaan paperisena kaksi kertaa, verkkojulkaisuna lehteä voidaan tehdä tarpeen mukaan useammin. Lehden ilmestyminen ajoitetaan siten, että kevätpuolella ilmestyy yksi lehti ja syksyllä toinen numero. Lehden taitto tehdään hallituksen omin voimin, postituksen kustantaa TEK, painamisen ja postituksen hoitaa TEKin valitsema painotalo. Tavoitteena on tehdä lehdet teemalehtinä, mutta erityisesti tavoitellaan ajankohtaisuutta jäseniä kiinnostavista tapahtumista tiedottamista. Teemat sovitaan MAL-hallituksen kokouksissa materiaalin kokoamisen aikataulusta sovittaessa. Ajankohtaisia artikkeleita ja MAL-lehden näköislehti julkaistaan myös MALin verkkosivuilla.

Jäsentilaisuuksia mainostetaan myös MAL-sivuston lisäksi verkossa TEKin tapahtumasivulla, MAL & TEK -Facebook-sivulla, MAL & TEK -LinkedIn-ryhmässä ja Twitterissä. TEKin kanssa haetaan mahdollisuuksia jäsentilaisuuksien mainostamisesta myös pelkille TEKin jäsenille. Tarvittaessa tiedotetaan kohdennetusti opiskelijajäsenille. Tapahtumatiedottamisessa ja tapahtumista muistuttamisessa käytetään sähköpostia aktiivisesti.

Tiedotuksella on oma roolinsa hankkia MALiin uusia jäseniä ja uusia aktiivitoimijoita. Halutaan, että tilaisuuksiin tulee myös henkilöitä, jotka voisivat kiinnostua toiminnasta. Jäsenpalveluvaliokunnan on pohdittava, millaiset tilaisuudet kiinnostavat esim. opiskelijajäseniä. Verkkotiedotukseen panostetaan vuonna 2018 ja verkkosivujen rakenne tulee uudelleen pohdittavaksi vuoden 2018 aikana.

MALin tiedotus osallistuu tarvittaessa myös muihin erilaisiin hallituksen määräämiin viestintätehtäviin.MAL-jäsenille tehdään vuoden 2018 alkupuolella jäsenkysely MAL-lehdestä ja MAL-toiminnasta yleisesti. Kyselyssä tukena on TEK Viestintä.

3. SISÄINEN VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA

MALin ja TEKin välisen sopimuksen perusteella TEK huolehtii MALin jäsenten edunvalvonnasta. MALin strategian mukaisesti yhdistyksen tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa ja vaikutusmahdollisuuksiaan TEKin sisällä. MAL tiivistää yhteistyötä TEKin kanssa edelleen erityisesti MALille keskeisten asiakysymysten osalta. Tavoitteena on saada TEKin toimistoon asiamies vastaamaan matemaattis-luonnontieteellisen kentän koulutuspoliittisesta, jäsenpalvelu-, opiskelija- ja jäsenrekrytointitoiminnasta.

Yhteistyötä TEKin kanssa kehitetään edelleen mm. koulutustilaisuuksien järjestämisessä, tiedottamisessa ja palkittavaksi ehdolla olevien opinnäytetöiden arvioinnissa. Valiokuntien puheenjohtajia sekä TEKin toimiston yksiköiden vetäjiä ja asiamiehiä kutsutaan tarpeen mukaan kuultaviksi tai alustajiksi MALin hallituksen kokouksiin.

TEK-valtuuston varajäsenenä toimivat FM Lauri Laitinen ja FM Martti Annanmäki.

MAL vaikuttaa TEKin toimintaan myös TEKin valiokuntiin valittujen edustajiensa kautta. Valiokunnissa toimivat jäseninä valtuustokaudella 2018 - 2020 seuraavat MALilaiset: Martti Annanmäki (JVV), Jaakko Ojala (JVV), Merja Korpela (YRV), Lauri Laitinen (TGV), Lasse Paajanen (KOV)-varalla Antti Lauri, Miika Länsi-Seppänen (UV), Pirjo Silius-Miettinen (UV ja JJV-varalla Pekka Koivisto), Jyri Jämsä (KUV), Esko Juuso (KKV) ja Raimo Voutilainen (UV). Toimintavuoden aikana MAL informoi aktiivisesti TEKin keskeisiä valiokuntia MaLu-kenttääkoskevista kriittisistä kysymyksistä sekä MALin toiminnasta ja tavoitteista.

4. AATTEELLINEN TOIMINTA

MAL on mukana matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan koulutuksen kehittämisessä sekä näiden tieteenalojen yhteiskunnallisen merkityksen esille tuomisessa. MAL jakaa pro gradu -palkinnon asettamiensa kriteerien mukaan parhaasta matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielmasta. TEKin väitöskirjapalkinto jaetaan yhteistyössä MALin kanssa.

MAL on aloitteellinen ja aktiivinen matemaattis-luonnontieteellisen koulutuksen kehittämisessä.

Yhteistyötä matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelyalan järjestöjen kanssa kehitetään. Matikkatarinat-sivuston avulla. Sivuston markkinoimiseksi ollaan yhteydessä myös luokanopettajien ja opinto-ohjaajien järjestöihin.

MAL vaikuttaa yhtenä LUMA-keskuksen sidosryhmänä lasten ja nuorten harrastuneisuuden lisäämisessä matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin. LUMA-keskus on luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden opetuksen keskus Helsingin yliopistossa. Keskuksen toiminnan tavoitteena on lisäksi elinkeinoelämän ja eri järjestöjen yhteistyön tukeminen.

MAL järjestää keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia, joissa seurataan Matematiikan kehittämisohjelmassa mainittujen asioiden käsittelyä Opetusministeriössä ja Opetushallituksessa.

5. PROJEKTITOIMINTA

Digitaalinen tuote

Webissä oleva sivusto on www.matikkatarinat.fi Tavoitteena on nostaa ja tukea kiinnostusta matematiikkaa kohtaan korostaen matematiikan merkitystä jokaiselle. Mukaan laitetaan myös mahdollisia muita luonnontieteisiin liittyviä juttuja. Sivuston ylläpitoa jatketaan.

Vuoden 2018 aikana kilpailutetaan sivustolle matikka/luonnontieteen aiheinen peli ammattikorkeakoulujen toteuttamina. Lisäksi Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa toteutetaan matematiikka-aiheinen pro gradu -kilpailu.

Digitaalisen tuotteen toimikuntaan kuuluvat Raimo Voutilainen, Lasse Paajanen, Katri Halkka, Jaakko Ojala, Jyri Jämsä ja Pirjo Silius-Miettinen puheenjohtajana. Toimikunta kutsuu muita asiantuntijoita kuultavaksi tarvittaessa.

Jäsenkysely

Vuoden 2018 keväällä toteutetaan jäsenkysely, jonka tulosten pohjalta suunnitellaan toimintaa eteenpäin. Tehtävän vastuuhenkilö on Marja Penttilä.

Matikkatalkoot

TEKin kanssa yhteistyössä lähestytään yliopistojen matematiikan opiskelijoita kertoen matematiikan mahdollisuuksista työelämässä. Tehtävän vastuuhenkilö on Miika Länsi-Seppänen.

60-vuotisjuhlien valmistelut

Lasse Paajasen johdolla aloitetaan 60-vuotisen taipaleen juhlien suunnittelut vuodelle 2021.

6. OPISKELIJATOIMINTA

Opiskelijatoiminta tehdään yhteistyössä TEKin ja TEKin ML-opiskelijayhdistyksen kanssa. Tavoitteena on saada MAL -toimintaan mukaan opiskelijaedustajia vähintään kaksi henkilöä, yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varajäsen.

MAL-liitto pyrkii opiskelijatoiminnassaan tekemään yhteistyötä muiden TEKin aktiivisten opiskelijaedustajien kanssa. Vuoden aikana pyritään tekemään opiskelijakenttä tietoiseksi MAL-liiton toiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikutuksesta tukemalla tapahtumia rahallisesti ja lisäkäsien voimin sekä järjestämällä itse tapahtumia vuoden aikana.

7. JÄSENHANKINTA

Pitkän tähtäimen tavoitteena on MALin edustamien alojen järjestäytymisasteen kohottaminen samalle tasolle diplomi-insinöörien kanssa. Vuoden 2018 aikana tehostetaan edelleen MALiin liittymistä yhdessä TEKin kanssa. TEKin rekrytointiaineistoa kehitetään MaLu-alojen erityispiirteet huomioivaksi. Digitaalista yhteydenpitoa potentiaaliseen jäsenistöön kehitetään yhdessä TEKin toimiston kanssa. TEKin strategia vuosille 2013-2020 otetaan huomioon rekrytointitoiminnassa.

8. TALOUS JA RESURSSIT

MALin toiminta rahoitetaan pääosin TEKin myöntämällä toimintamäärärahalla. MALin toiminnan tukena ovat TEKin tarjoamat toimisto- ja tiedotuspalvelut. TEKin resurssien hyödyntämistä tehostetaan tavoitteena löytää pitkän aikavälin ratkaisuja MaLu-kentän jäsenistön edunvalvontaan ja palveluntarjontaan.

- Toimintasuunnitelma PDF-muodossa MALtoimintasuunnitelma.pdf